TRANG DÀNH CHO USER GỬI YÊU CẦU NÂNG CẤP TÀI KHOẢN

lưu ý: Chúng tôi sẽ kiểm tra xem tài khoản đủ điều kiện hay không (ctv có 1 lần nạp >500k, đại lý có 1 lần nạp >2 triệu nếu đủ điều kiện user bạn sẽ được nâng cấp và được giảm giá theo cấp độ. Sau 30 ngày chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại user xem đã đạt KPI của cộng tác viên hay đại lý không, nếu không đạt KPI sẽ bị hạ bậc trỏ về thành viên.